Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, art. 234 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

Firma BHP-PROFES pomaga:

  • ustalić okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • zawiadomienie o wypadku (pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy)
  • powołać zespół powypadkowy
  • sporządzić dokumentacje powypadkową (w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku sporządza protokół powypadkowy (w przypadku osób nie pracujących na podstawie stosunku pracy - sporządza kartę wypadku). Jeżeli przekroczymy termin 14 dni należy podać przyczynę.
  • Sporządzenie karty statystycznej GUS