STAŁA WSPÓŁPRACA

Proponujemy Państwu w ramach usługi "nadzór bhp" wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba. Usługa realizowana jest zawsze przez wykształconych i wykwalifikowanych Specjalistów ds. bhp i polega na stałym nadzorze stanu bhp w zakładach pracy naszych klientów.

W ramach tej usługi wykujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp,
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp,
 • audyty stanu bhp,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
 • badania środowiskowe,
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp,

W ramach usługi współpracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy. Oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiką, rozległością terytorialną. Zakres umowy uzgadniany jest z klientem. Nasze usługi realizujemy na terenie całego kraju a w szczególności województwa małopolskie i śląskie. Zapraszamy do współpracy firmy małe , średnie i duże. Mające swoją lokalizację w jednym mieście, jak i firmy działające w kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu miastach.

JEDNORAZOWE ZLECENIA

Usługi z zakresu bhp realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń.

W ramach jednorazowych zleceń wykonujemy wszystkie powyższe punkty.
Usługi realizowane są przez Specjalistów ds. bhp w uzgodnionych z klientem terminach. Rozliczenia następują na podstawie faktury po realizacji usługi.

NADZÓR I DORADZTWO PPOŻ

W ramach tej usługi Specjaliści ppoż. -oficerowie straży pożarnej- wykonają dla Państwa:

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków ( Dz.U. 80 poz. 563 z 2006r.)
 • przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  • zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie
  • warunków i organizacji ewakuacji (w tym obowiązków właściciela i kierowników)
  • przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
  • czynności i obowiązków pracowników w celu zapobiegania, a w przypadku powstania pożaru procedury postępowania.
  • obsługi i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego.
  • przedstawienie filmów instruktażowych, zdjęć oraz prezentacji i folii szkoleniowych.
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy.
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
  • instrukcje przeciwpożarowe
  • wykazy telefonów alarmowych
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż
  • pożarnicze tablice informacyjne
  • podręczny sprzęt gaśniczy.
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz legalizacji gaśnic i agregatów gaśniczych.
 • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na bieżąco aktualizowanych, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonujemy w ramach jednorazowych zleceń lub na podstawie umów.

Istnieje możliwość połączenia usług z dziedziny ochrony przeciwpożarowej z usługa "Nadzór BHP". W przypadku wyboru takiego rozwiązania na podstawie jednej umowy nasi specjaliści realizują dla Państwa usługi z zakresu bhp i ppoż.

Zapraszamy do współpracy w ramach ochrony ppoż. firmy małe , średnie i duże. Mające swoją lokalizację w jednym mieście, jak i firmy działające w kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu miastach.