Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązek uzupełnienia obowiązkowych szkoleń bhp wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r (D.U. Nr 180 poz 1860 z póź. zm.)

Oferujemy szkolenia:

 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) - wymagane dla wszystkich pracowników

Szkolenia okresowe dla:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracyjno-biurowych (nauczycieli)
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • inżynieryjno - technicznych

Szkolenie specjalistyczne:

 • szkolenie z pierwszej pomocy
 • szkolenie PPOŻ
 • bezpieczeństwo w pracach na wysokości

SZKOLENIA PPOŻ

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą m.in.:

 • możliwość nawiązania stałej współpracy
 • dla obiektów budowlanych i budynków - tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnych z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami
 • analiza ryzyka pożarowego i technologicznego w zakładzie pracy oraz przedstawienie wypływających z niej wniosków
 • profesjonalne przeglądy PPOŻ i stworzenie odpowiedniego protokołu,
 • szkolenia PPOŻ

wyposażanie zakładów pracy w niezbędny sprzęt, taki jak:

 • instrukcje przeciwpożarowe
 • wykazy telefonów alarmowych
 • znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne
 • przeprowadzanie prób ewakuacji
 • znaki bezpieczeństwa PPOŻ
 • tablice informacyjne
 • podręczny sprzęt gaśniczy
 • doradztwo w sprawie ochrony przeciwpożarowej